De informatie op deze website kan niet worden beschouwd als juridisch, financieel, fiscaal of ander professioneel advies. Voor advies raden wij u aan altijd contact op te nemen met één van onze gekwalificeerde deskundigen.

Aansprakelijkheid

Accountantskantoor Dijk aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en/of onjuiste informatie zoals weergegeven op deze website. Accountantskantoor Dijk aanvaardt bovendien geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte (gevolg)schade welke voortvloeit uit of samenhangt met het gebruik van de informatie op deze website.

Copyright

Deze website en de inhoud daarvan is auteursrechtelijk beschermd. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik is het niet toegestaan iets van deze website of de inhoud daarvan te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken, in enige vorm of op enigerlei wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Accountantskantoor Dijk.

 

Accountantskantoor Dijk streeft er naar om de gebruiker van deze website zo actueel mogelijke informatie te verschaffen. Toch kan het voorkomen dat de informatie op de website onvolledig of onjuist is. De gegevens op deze website zijn uitsluitend bedoeld ter verstrekking van algemene informatie. De inhoud van de website is niet gericht op gebruik door bezoekers in andere landen en/of jurisdictie dan Nederland.